Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Jaarverslag 2012

 Vereniging "Vrienden van de Kerstgroep" - Nederland

Als vereniging hebben we zeker in het afgelopen jaar niet te klagen gehad over de betrokkenheid van onze leden. Het ledental groeide iets, de vergaderingen werden goed bezocht en het enthousiasme is groot.
Verheugend is te zien dat er steeds meer contacten tussen de leden plaatsvinden. Dit jaar reisden maar liefst 18 leden af naar Innsbruck om het 19de Weltkrippencongres bij te wonen. Om de vier jaar wordt dit congres georganiseerd. De lezingen en tentoonstellingen waren zeer de moeite waard met dank aan gastland Oostenrijk. Als dank gaf onze vereniging aan de organisatoren een kerstgroep, die door een lid, keramist Cor de Groot, was gemaakt.
Het gebruik van de website en de informatie die daarop te vinden is, heeft een positief effect op de onderlinge contacten, maar ook op de naamsbekendheid van onze vereniging. Veel vragen die via de site binnenkomen gaan over gipsen merktekens.
Het bestuur bestond in 2012 uit Timothy Bottema-van den Haak (voorzitter) Jan van Hulst (secretaris), Peter Diemer (penningmeester) Haddo Hans Hilbers en Anne Franken (leden). Aftredend waren Ton de Vaal en Truus Burgers, die door Jan en Haddo Hans werden opgevolgd. Binnen het bestuur zal de laatste zich bezig houden met projecten en het opnieuw inrichten van onze website, wat in 2013 vorm zal krijgen.
Het boekje "De Kerstgroep" verscheen dit jaar weer tweemaal, geheel in kleur. Van vele kanten krijgen wij positieve opmerkingen over zowel de inhoud als de keurige lay-out.

Er werden dit jaar twee ledenvergaderingen gehouden en een ontmoetingsdag.
De voorjaarsvergadering van18 maart 2012 werd door 57 leden bezocht. Peter Diemer gaf een foto-impressie van het Driekoningenfeest op Mallorca.
De najaarsvergadering van 7 oktober 2012 werd door 49 leden bezocht. De lezing werd verzorgd door de heer Henk Dooijes met een interessante lezing over het inrichten van tentoonstellingen. Alle bijeenkomsten werden gehouden in Soest, waar de catering goed werd verzorgd door Jan Bottema en Inge de Vaal.

De ontmoetingsdag in Vorden in juli 2012 bracht 41 belangstellenden samen. Deze vond plaats in de Kerk op de Kranenburg waarin het Heiligenbeeldenmuseum is gehuisvest. Één en ander was uitstekend voorbereid, met een zeer afwisselend programma: zo kon men de tentoonstelling over Engelen bezoeken en er werd uitleg gegeven bij de interessante grafmonumenten op de begraafplaats. Ook werd er nog een bezoek gebracht aan een atelier waar beelden werden gerestaureerd.
Op 31 december 2012 had de vereniging 158 ingeschreven leden. Van vier leden is het lidmaatschap opgeschort. Deze leden zijn herhaaldelijk benaderd en hebben in een brief kunnen lezen dat ze weer lid zijn, als het achterstallig lidmaatschapsgeld is voldaan. De contributie kon voor het afgelopen jaar op het zelfde bedrag gehandhaafd blijven.

Het financiële jaaroverzicht en de begroting geven een stabiel beeld te zien. De portokosten zullen door tariefsverhoging hoger uitvallen, doch doordat er steeds meer leden over mail beschikken vindt er anderzijds een besparing plaats. Grote kosten brengt wel de verzending van ons boekje met zich mee, maar ook daarin trachten we vindingrijk te zijn om de kosten zo laag mogelijk te houden.

De afdeling Noord Holland heeft 32 leden. Het bestuur bestond uit Anne Franken (voorzitter), Jorie Ronde (secretaris) en Bert Hilhorst ( penningmeester). De afdeling zal zich in 2013 beramen over haar toekomst. Er gaan stemmen op om de afdeling op te heffen.
De samenwerking tussen de vereniging en de daaruit voortgekomen Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst Nederland is goed vorm gegeven. Het jaarverslag van de stichting is te lezen in "De Kerstgroep van juni en op hun website.

Onze voorzitter Timothy Bottema-van den Haak bezocht twee maal de vergadering van de UN-FOE-PRAE. Één maal in Rome en één maal in Innsbruck
De vereniging had, op 1 april, een stand op de familie beurs van de Vrienden van Leonardo in de Reehorst Ede.
Vele leden hebben in de kerstperiode weer prachtige tentoonstellingen gehouden, maar ook bezocht. Het is erg mooi om te ervaren dat onze vereniging in deze hectische wereld mensen samenbindt en kan laten genieten van al dat moois rond Kerst.

Krimpen aan den IJssel, 2 maart 2013
De secretaris van de Vereniging
Jan van Hulst