Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Jaarverslag 2011

 Vereniging "Vrienden van de Kerstgroep" - Nederland

Wanneer we terugkijken op 2011 mogen we stellen dat het een jaar is geweest waarin de vereniging zijn bestaansrecht versterkt heeft. Het ledental bleef stabiel, de vergaderingen werden goed bezocht en het enthousiasme is groot. Verheugend is te zien dat er steeds meer contacten tussen de leden plaatsvinden. Het gebruik van de website en de informatie die daarop te vinden is heeft een positief effect op de onderlinge contacten, maar vooral ook op de ledenaanwas.

Het bestuur bestond in 2011 uit Timothy Bottema(voorzitter) ,Ton de Vaal(secretaris), Peter Diemer(penningmeester) , Truus Burgers en Anne Franken (leden). Ons erelid Ida Diemer is als secretaris toegetreden tot het bestuur van de Un -Foe -Prae. Timothy bezocht op 02-04-2011 de jaarvergadering van de UFP in Innsbruck.

Een punt van zorg bleek nog wel de hoeveelheid taken, maar vooral het beheer van de website. Het actueel houden van de site kost de nodige tijd van Peter Diemer en Anita Lankhuijzen. Dat de kennis over de site vooral bij een enkeling ligt maakt het beheer kwetsbaar. Dit zal ook voor 2012 een aandachtspunt zijn. Het boekje DE KERSTGROEP verscheen dit jaar weer tweemaal, nu geheel in kleur. En we waren in de uitzending van het Radio 1 journaal op 23 december.

Er werden dit jaar twee ledenvergaderingen gehouden en een ontmoetingsdag. De voorjaarsvergadering van 5 maart 2011 werd door 40 leden bezocht. De lezing over iconen werd verzorgd door ons lid Ina Snaterse. De najaarsvergadering van 1 oktober 2011 werd door 43 leden bezocht. De lezing werd verzorgd door de heer Koos Egtberts met een interessante lezing over glazen kerstversieringen. De ontmoetingsdag van 3 juli 2011 bracht 48 belangstellenden samen. Naast het gezellig samenzijn en uitwisseling van kennis en ervaringen was een deel van de dag ingeruimd voor de verkoop door leden van hun dubbel of overtollig materiaal. Alle bijeenkomsten werden gehouden in de St. Ludgerusschool in Soest, waar de catering goed werd verzorgd door Jan Bottema en Inge de Vaal. Op 31 december 2011 had de vereniging 151 ingeschreven leden. De hr. S.Kroon uit Amstelveen was ons 150ste lid en het 35ste lid van de afd. N-H. Helaas moesten we wegens overlijden afscheid nemen van de heer Bax uit Laren.

De afdeling Noord-Holland mocht het 35ste lid inschrijven. De vergaderingen zijn zeer gezellig ,waarbij veel aandacht is voor de verzamelingen van de deelnemers. Het bestuur bestond uit Anne Franken (voorzitter), Jorie Ronde (secretaris) en Bert Hilhorst ( penningmeester)

De samenwerking tussen de vereniging en de daaruit voortgekomen Stichting tot behoud Erfgoed rond Kerst is goed vorm gegeven.

Aan de weg getimmerd wordt ook wanneer we kijken naar de internationale contacten. De Belgische Vrienden bestonden dit jaar 20 jaar en dat werd gevierd met een weekend in een klooster (Montenau) in de Belgische Ardennen. Een aantal van onze bestuursleden gaven daar acte de presence. Reden waarom de jaarlijkse ontmoeting met onze zustervereniging dit jaar niet op een speciale dag werd gehouden. Tijdens dit weekend werden de lopende zaken besproken. Ook mochten wij hier ons tweede buitenlandse lid ( de heer K.H. Exner) verwelkomen. Peter en Ida Diemer hebben de vereniging vertegenwoordigd op de conventie van de Amerikaanse vereniging in Toronto ( Canada). Een aantal leden zijn naar de "Krippenbaukursus" in Waldbreitbach geweest. Onze voorzitter bezocht de UN-FOE-PRAE vergadering. Deze keer in Innsbruck in verband met het Krippenkongress aldaar in 2012.

Vele leden hebben in de kerstperiode weer mooie tentoonstellingen gehouden, maar ook bezocht. Het is erg mooi om te ervaren dat onze vereniging in deze hectische wereld mensen samenbindt en kan laten genieten van al dat moois rond Kerst.

Gloria et Pax