Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Jaarverslag 2014

Vereniging "Vrienden van de Kerstgroep" - Nederland

Met veel genoegen kijken wij terug op het afgelopen jaar, waarvan de jubileumviering ter gelegenheid van ons twintig jarig bestaan een hoogtepunt was en in het teken stond van “Zelf maken, zelf gemaakt”. In het weekend van 15 en 16 november werd bij dit jubileum stil gestaan. Ook vond toen onze najaarsvergadering plaats. De activiteiten vonden plaats in de  H.Antonius van Paduakerk op de Kranenburg (Vorden) waarbij het naastgelegen zorghotel onderdak bood aan onze leden. Er waren 71 leden aanwezig, waarvan er ruim 40 bleven overnachten in het voormalige klooster. Na de ledenvergadering kon men kiezen uit diverse workshops, variërend van het volgen van lezingen tot het zelf creatief bezig zijn. Ook hadden leden kerstgroepen meegebracht, zodat de jubileumtentoonstelling kon worden ingericht. De president van de UN-FOU-PRAE, Johann Dendorfer, overhandigde een oorkonde. Ook gasten uit België en Duitsland waren naar Vorden gekomen om het feest mee te maken. Alle leden ontvingen een met vloeistof gevulde pen waar de drie koningen op weg zijn naar de stal en het boekje “Kerstgroepen in musea wereldwijd”. Het klankbeeld “Driekoningen wat een wereldfeest“ werd door de Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst –Nederland aan de jubilerende vereniging aangeboden.

Elf leden maakten onder de bezielende leiding van Cor de Groot in Kruiningen een kerstgroep van keramiek, die tijdens de jubileumviering werd aangeboden aan het bestuur van de vereniging.

Na het avondeten volgde een demonstratie midwinterhoornblazen.

De volgende dag werd in de kapel van het klooster een dienst gehouden die geleid werd door ons lid, pastoor Ruud Verheggen. De dienst was in twee talen omdat ook onze Duitse gasten de viering bijwoonden. Daarna toog een ieder huiswaarts.

Het bestuur bestond in 2014 uit Timothy Bottema-van den Haak (voorzitter) Jan van Hulst (secretaris), Peter Diemer (penningmeester)  en Haddo Hans Hilbers (lid projectzaken). Anne Franken is afgetreden en haar zetel is op dit moment vacant. 

Op 31 december 2014 had de vereniging 160 ingeschreven leden. Van 1 lid is het lidmaatschap opgeschort. Er waren 5 opzeggingen en 10 nieuwe leden mochten wij verwelkomen. Helaas moesten we wegens overlijden afscheid nemen van Jannie de Groot-Grootjans, Riet Koot en Corrie Wijnker-Kroft.

Eerder dat jaar werd op 8 maart 2014 de voorjaarsvergadering in Soest gehouden. Er waren 52 aanwezigen.  Het beleidsplan voor de jaren 2014-2018 werd goedgekeurd. Het financiële jaaroverzicht en de begroting gaven een stabiel beeld te zien. De contributie bleef gelijk aan het bedrag van de jaren daarvoor. Na de pauze was er een lezing van Jan Maarten Koeman die ons meenam in de wereld van “Kerst en Muziek”

Op 5 juli werd weer de jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden. Er werd een onderlinge verkoping gehouden en menige kerstgroep verruilde van eigenaar. De dag blijkt toch in een grote behoefte te voorzien en werd door 52 leden bezocht.

Onze voorzitter bezocht op 22 en 23 februari de jaarvergadering van de UN-FOE-PRAE in Rome

Niet alleen landelijk maar ook internationaal timmeren wij aan de weg, doordat sinds begin 2014 onze website negen-talig is. Als vereniging willen wij graag de kennis vastleggen over onze passie. Het is voor iedereen mogelijk om onze digitale encyclopedie aan te vullen of uit te breiden met informatie voor de WIKI KERSTGROEPEN pagina van onze website.

Ook was er dit jaar veel aandacht voor activiteiten in het kader van het Driekoningenjaar.

Op 23 juli waren  twee leden van onze vereniging aanwezig bij de feestelijke herdenking van het feit dat 850 jaar geleden relieken van de drie Koningen naar de Dom van Keulen zijn gebracht. Op 24 oktober namen 5 leden deel aan de studiedag “Drie koningen hier en elders in Europa”, die werd gehouden in de raadzaal van de Gemeente Tilburg.

De twintigste-jaargang van ons tijdschrift “De Kerstgroep” liet ook weer zien hoe leden bij de vereniging betrokken zijn door het aanleveren van copy.

De gezamenlijke tentoonstelling in de abdij van Egmond werd in de kerstperiode maar liefst door 3400 mensen bezocht die op deze wijze in aanraking kwamen met de activiteiten van de vereniging en de stichting. Dankzij de medewerking van de abdij en vele leden konden we zo in een sfeervolle omgeving de in bezit zijnde kerstgroepen van Riet Koot exposeren. In heel het land hebben veel leden weer prachtige tentoonstellingen gehouden, die druk bezocht zijn.

Het is erg mooi om op die manier onze  passie met elkaar te mogen delen en te ervaren dat onze vereniging in deze hectische wereld mensen samenbindt en kan laten genieten van al dat moois rond Kerst.

Krimpen aan den IJssel, 1 februari 2015

De secretaris van de Vereniging

Jan van Hulst