Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

 Jaarverslag 2016

Vereniging "Vrienden van de Kerstgroep" - Nederland

Bij deze  geven wij  u een overzicht van verenigingsactiviteiten, die in 2016 hebben plaatsgevonden.

Op 31 december 2016 telde onze vereniging 166 leden. Wij maken ons zorgen om de gezondheid van vele leden, te meer, omdat de vereniging relatief veel ouderen telt.

In het afgelopen jaar zijn  de volgende leden  overleden:

Piet Wijnker, hij was mede-oprichter van onze vereniging. Tevens was hij van 1995 tot 2001 voorzitter van de voormalige afdeling Noord-Holland, Annie Gisbertz,  Jo Custers  en Jan Delemarre (hij was secretaris van de voormalige afdeling Noord-Holland van 1995-2005).

Het bestuur van de vereniging kwam dit jaar twee keer bij elkaar. Veel wordt  per mail of telefonisch overlegd. Peter Diemer verliet het bestuur na 9 jaar penningmeesterschap vervuld te hebben. Frans van Empel werd als nieuw bestuurslid benoemd. Door het vertrek van Peter, die ook de ledenadministratie voor zijn rekening nam, vond er binnen het bestuur een andere taakverdeling plaats. De nieuw benoemde penningmeester Haddo Hans Hilbers  zal ook de ledenadministratie bijhouden. Het bestuur bestaat verder uit Timothy Bottema (voorzitter) en Jan van Hulst(secretaris) en Nelly Geerlings.

Peter en Ida Diemer blijven de redactie voeren over ons tijdschrift en de jaarboeken.

De vereniging belegde het afgelopen jaar drie vergadermomenten.  Naast de gebruikelijke ALV in het voor- en najaar vond er ook een extra vergadering plaats tijdens  de ontmoetingsdag. Op deze bijeenkomst werd de leden nadrukkelijk  toestemming gevraagd om mogelijk samen met  verenigingen uit Duitsland en België het 21.Weltkrippenkongress Euregio Maas-Rhein Aachen  (WKKA) 2020 te gaan organiseren.  De leden hebben hier unaniem mee ingestemd waarbij zij wel nadrukkelijk hebben aangegeven, dat de  hiermee gepaard gaande kosten op low-basic dienen plaats te vinden. Daarnaast  heeft het bestuur toegezegd om  steeds openheid van zaken te verstrekken wat betreft de financiën.   De voorbereidingsgroep bestaat uit Timothy Bottema, Ida en Peter Diemer en Haddo Hans Hilbers. Over gebrek aan belangstelling om deel te nemen aan de vergaderingen hebben wij niet te klagen. Gemiddeld 50 leden zijn bij elke vergadering aanwezig, zelfs op de ontmoetingsdag waren maar liefst 68 leden aanwezig,

Op deze ontmoetingsdag in Soest werd weer een verkoopbijeenkomst georganiseerd. Het lotingssysteem wordt als zeer plezierig en eerlijk ervaren. Wel zullen regels aangescherpt worden  wat betreft toewijzen beschikbare tafels e.d. Het bestuur zal hierover nog met voorstellen komen.

De volgende lezingen vonden plaats : Mw. Marina Marijnen hield een inspirerende lezing op onze voorjaarsbijeenkomst  over “ Schilderen in Gouddraad en Zijde” Deze  lezing was geïnspireerd op de tentoonstelling, die in 2015 onder de titel “ Het Geheim van de Middeleeuwen”   in het museum Catharijneconvent in Utrecht te zien was.

Op de najaarsvergadering was dhr. Reinier Thiesen te gast, die een presentatie hield over het lied “Stille Nacht Heilige Nacht”. Al 35 jaar is hij bezig om dit lied te verzamelen in de vele uitvoeringen, die er wereldwijd zijn. Daarnaast heeft hij zich verdiept in de geschiedenis van het lied en de vele ontwikkelingen, die er rond het lied zijn.

De vereniging staat er financieel goed voor, zodat ook besloten werd om  de contributie voor komend jaar ongewijzigd te laten. Dit geldt ook voor de zogenaamde tijdschrift leden. Een nieuw onderdeel op de begroting is het WKKA 2020.

Er is een werkgroepje aan de slag onder leiding van Ton Rutting om de statuten aan te passen. Het is de bedoeling, dat de nieuwe statuten aangenomen gaan worden op de najaarsvergadering in 2017. Het één en ander dient wel zorgvuldig voorbereid te worden aangezien er notariskosten aan verbonden zijn.

Nog nooit hebben zoveel leden uit Nederland deelgenomen aan het congres van de UN-FOE-PRAE van 19 t/m. 23 oktober. Maar liefst 25 leden reisden af naar het Italiaanse Bergamo. Er werd een gevarieerd programma aangeboden en als dank werd aan het organiserend comité een  vilten Nederlands kersttafereel aangeboden. De koningen brengen drop , kaas en tulpen, op de fiets, mee naar de stal (molen).

Deze geschenken werden door Timothy ook nog in natura  aangeboden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op het congres ontvingen Ida en Peter Diemer, vanwege hun grote verdiensten, het ereteken met Oorkonde van de UN-FOE-PRAE.

Ook werd tijdens het congres het organiseren van het WKKA 2020 toegekend  aan de drie verenigingen te weten: Rurdorfer Krippenverein, Association Belge des Amis de la  Crèche en de Vereniging “Vrienden van de Kerstgroep”- Nederland. Het zal gehouden worden in de Euregio Maas-Rhein  met Aken als centrum.   

Ons tijdschrift “De Kerstgroep” en de website voorzien in een  duidelijke  behoefte om het contact tussen leden en andere geïnteresseerden te bevorderen. De website is recentelijk gereviseerd en daardoor zeer actueel en gebruikersvriendelijk.

Onze voorzitter Tim Bottema woonde de vergadering bij van de UN-FOE-PRAE in Bergamo.

Voor het WKKA 2020 zijn er twee besprekingen in Duitsland geweest waar Tim Bottema, Haddo Hans Hilbers en Ida en Peter Diemer aan hebben deelgenomen. In december hebben Tim Bottema, Ruud Verheggen en Ida en Peter Diemer drie mogelijke locaties, voor tentoonstellingen, bezocht in Zuid Limburg.

Nelly Geerlings vertegenwoordigde de vereniging bij het 20-jarig jubileum van “Gustels Krippen – und Bibelwelt” in Waldbreitbach.

Veel leden hebben rond kerst weer exposities rond kerst georganiseerd, waar duizenden mensen van hebben genoten. De stichting mocht voor de laatste keer gebruik maken van de  ruimte bij de abdij in Egmond, waarbij ook weer een beroep kon worden gedaan op de inzet van veel leden van de vereniging.

Al met al was het weer een boeiend verenigingsjaar waar wij met plezier op terugkijken.

Krimpen aan den IJssel, maart 2017

Namens het bestuur,

Jan van Hulst, secretaris.