Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Jaarverslag 2017

Vereniging “Vrienden van de Kerstgroep” – Nederland

 

Bij deze geven wij u een overzicht van verenigingsactiviteiten die in 2017 hebben plaatsgevonden.

 

Op 31 december 2017 telde onze vereniging 159 leden, onderverdeeld in 122 leden, 24 partnerleden en 1 erelid. Er zijn 12 niet-natuurlijke leden. Verder zijn er 8 personen die geabonneerd zijn op ons tijdschrift. Per 1-1-2018 zijn 2 nieuwe leden toegetreden. Op 31-12-2017 hadden hiervan 4 personen en 1 organisatie nog niet de contributie over 2017 voldaan. Het ledental loopt geleidelijk iets terug. De vereniging telt relatief veel ouderen en de gezondheid van veel leden is zorgelijk.

 

In het afgelopen jaar zijn  de volgende leden  overleden:

Ben Peters, hij was destijds medeoprichter van onze vereniging;

Jorie Ronde-de Wit, zij bekleedde destijds de functie van secretaresse van de inmiddels opgeheven afdeling Noord-Holland,

Cees Mooy, hij  was al sinds 1993 lid van onze vereniging,

René Smorenburg, hij overleed in oktober,

Harry Juch, ook hij was altijd zeer betrokken bij activiteiten binnen onze vereniging.

 

Het bestuur van de vereniging kwam dit jaar vijf keer bij elkaar. Naast de  lopende zaken worden deze vergaderingen benut om de ALV’s voor te bereiden. Drie extra bijeenkomsten werden belegd om zaken betreffende het WKKA 2020 en de statuten te bespreken. Ook wordt er door de bestuursleden per mail of telefonisch overlegd. De intentie is om dit in de toekomst meer met skype te doen. 

 

Bestuurslid Nelly Vellinga-Geerlings nam de voorzittershamer over van Timothy Bottema-van den Haak, die na 10 jaar statutair aftredend was. Het bestuur bestaat verder uit Jan van Hulst (secretaris), Haddo Hans Hilbers (penningmeester) en Frans van Empel (lid). Binnen het bestuur is nog één vacature, die hopelijk op de ALV in maart 2018 ingevuld zal worden. Peter en Ida Diemer blijven de redactie voeren over ons tijdschrift en verzorgen de jaarboeken.

 

De vereniging belegde het afgelopen jaar drie bijeenkomsten.  Naast de gebruikelijke ALV’s  vond ook de ontmoetingsdag plaats, die deze keer in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem werd gehouden. Jhr. E. Rutgers van Rozenburg verzorgde een lezing over de kerstkapel van de basiliek en het Haarlemse Heilig Kerstmisgilde. Na de lunch volgde een interessante rondleiding door de kathedraal. Men had na afloop van de bijeenkomst de mogelijkheid om ook nog een orgelconcert bij te wonen.

 

Over gebrek aan belangstelling om deel te nemen aan de vergaderingen hebben wij niet te klagen. Gemiddeld 50 leden zijn bij elke vergadering aanwezig. De volgende lezingen vonden plaats : Dhr. Paul Spapens verzorgde in maart een interessante lezing over de multicultuur van de winterfeesten rond Tilburg. Op de najaarsvergadering vertelden Roel den Dulk en Fred van der Zwet over hun kerstdiorama, vol met volkswijsheden en symboliek.

 

De werkgroep WKKA 2020, bestaande uit  Timothy Bottema – van den Haak , Ida en Peter Diemer, Haddo Hans Hilbers en Ruud Verheggen voor contacten, kennis en vraagbaak voor de Limburgse regio, is druk bezig met de voorbereidingen van het Weltkrippenkongress. De werkgroep bezocht de locaties, waar mogelijk de tentoonstellingen in Nederland worden gehouden en legde de afspraken schriftelijk vast.

De werkgroep verschaft het bestuur en de leden openheid van zaken wat betreft de voortgang en de financiën. Het bestuur kwam éénmaal met de werkgroep in Meerlo bij Ruud Verheggen bijeen. De werkgroep kwam twee maal bijeen voor overleg met de Duitsers en Belgen.

 

Met ons nieuw ingevoerde administratiesysteem kreeg de kascommissie online toegang tot de boekhouding. Ook konden zij toegang krijgen tot de gescande nota’s, waardoor de leden van de commissie in de gelegenheid waren gerichte vragen te stellen.

Tijdens de voorjaarsvergadering gaven leden aan, het op prijs te blijven stellen als er jaarlijks een financieel overzicht wordt verstrekt, aangezien dit een goed inzicht geeft. Er zijn ook reserveringsposten opgenomen voor het WKKA 2020.

 

Met het oog op het organiseren van het WKKA 2020 en de stijgende kosten voor andere activiteiten hebben de leden unaniem het voorstel aangenomen om het lidmaatschapsgeld te verhogen. Het lidmaatschapsgeld werd bepaald op €30,00 voor leden, € 20,00 voor partnerleden en voor donateurs minimaal €15,00

 

De werkgroep statutenwijziging onder leiding van Ton Rutting hebben een voorstel tot statutenwijziging afgerond. Deze, goedgekeurde concept statuten, liggen bij de notaris voor verdere afhandeling en kunnen mogelijk begin 2018 worden goedgekeurd door de leden. Waarna ze bij de notaris kunnen passeren.

 

Ons tijdschrift “De Kerstgroep” en de website voorzien in een  duidelijke  behoefte om het contact tussen leden en andere geïnteresseerden te bevorderen. Sinds kort wordt ons tijdschrift gedrukt door een nieuwe drukker en wij zijn zeer tevreden over hoe schitterend het er uit ziet.
De website van onze vereniging ziet er goed uit en bevat veel actuele informatie en is gebruiksvriendelijk . 

 

Timothy Bottema-van den Haak woonde,  voor het laatst in haar functie van voorzitter, de vergadering van de UN-FOE-PRAE in Rome bij.

 

Er werden weer diverse activiteiten georganiseerd en de leden konden kiezen, of ze hieraan wilden deelnemen.

 

Begin januari liep een lid mee met de Driekoningenvoettocht van ’t Goy via Houten naar Bunnik.

In augustus gingen twee leden naar een krippenbaucursus, die door de Krippenfreunde Belgiens werd georganiseerd in de Krippana. Dichter bij huis werd in Beesd onder leiding van Nico Dijkstra een kastenkrippe gebouwd. Vijf leden namen daaraan deel.

Op 6 november was een aantal leden aanwezig bij de boekpresentatie van pastoor Van Oss. Zijn boek “Ik ben de stal” is een schitterend naslagwerk over zijn collectie kerstgroepen.

Eind november namen drie leden van onze vereniging deel aan de viering van het 100 Jahre Verband Bayerischer Krippenfreunde in Ichenhausen.

Maar liefst 10 leden reisden in de maand december af naar Napels. Anita Lankhuijzen trad daarbij op als een voortreffelijke gids en diverse tentoonstellingen van de Italiaanse verenigingen werden bezocht. Zij konden zich vergapen aan de vele schitterende Napolitaanse groepen.

Veel leden hebben rond kerst weer exposities georganiseerd, waar duizenden mensen van hebben genoten. Diverse instanties doen een beroep op onze leden, maar gezien  de vergrijzing van ons ledenbestand en hele vele werk wat aan een expositie verbonden is, wordt het steeds moeilijker om exposanten te vinden.

 

Al met al was het weer een boeiend verenigingsjaar, waar wij met plezier op terugkijken.

 

Krimpen aan den IJssel, maart 2018

 

Namens het bestuur,

Jan van Hulst, secretaris.