Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Jaarverslag 2013

Vereniging "Vrienden van de Kerstgroep"- Nederland

Wanneer we terugkijken op 2013 mogen we stellen dat het een jaar is geweest waarin de vereniging zijn bestaansrecht weer versterkt heeft. Het ledental bleef redelijk stabiel, de vergaderingen worden goed bezocht en het enthousiasme is groot.

Het gebruik van de website en de informatie die daarop te vinden is, heeft een positief effect op de onderlinge contacten, maar ook op de naamsbekendheid van onze vereniging. Als vereniging willen wij graag de kennis vastleggen over onze hobby. Nu is het voor iedereen mogelijk om onze digitale encyclopedie aan te vullen of uit te breiden met informatie voor de WIKI pagina van onze website.

Het bestuur bestond in 2013 uit Timothy Bottema-van den Haak (voorzitter) Jan van Hulst (secretaris), Peter Diemer (penningmeester) Haddo Hans Hilbers en Anne Franken (leden). Er waren dit jaar geen bestuursverkiezingen.

Timothy bezocht op 18 en 19 april de jaarvergadering van de UFP in Sitges (Spanje). Daar werd door een resolutie aangenomen dat de Spaanse kribbevrienden namens de UN-FOE-PRAE een aanvraag gaan indienen bij de UNESCO om de kerstgroep te erkennen als immaterieel cultureel erfgoed.

Op 31 december 2013 had de vereniging 155 ingeschreven leden. Van een aantal leden is het lidmaatschap opgeschort. Deze leden zijn herhaaldelijk benaderd en hebben in een brief kunnen lezen dat ze weer lid zijn, als het achterstallig lidmaatschapsgeld is voldaan. Helaas moesten we wegens overlijden afscheid nemen van Mw.Truus  Eyck-van Roosmalen en ons erelid Dick Reumer.

Het financiële jaaroverzicht en de begroting geven een stabiel beeld te zien. Het lidmaatschapsgeld was gelijk aan dat van 2012. De portokosten werden het afgelopen jaar tweemaal fors verhoogd. Doordat er steeds meer leden over mail beschikken vindt er anderzijds een besparing plaats. De verzendkosten voor ons tijdschrift zijn in de hand gehouden door ze uit te delen op onze bijeenkomsten.

De voorjaarsvergadering van 2 maart 2013 in Soest werd door 59 leden bezocht. Magda Visser vertelde ons het één en ander over “Een beeld van een stal” Peter Diemer werd als penningmeester herkozen voor een periode van vier jaar en Anne Franken werd herkozen en gaf aan dat ze m.i.v. 2014 stopt i.v.m. de beoogde opheffing van de afdeling NH.

De ontmoetingsdag in Grootgenhout-Beek  op 7 juli 2012 bracht 41 belangstellenden samen. Het was de moeite waard om naar het zuiden van Limburg af te reizen, waar ons lid Els Vroemen voor een fantastische organisatie had zorg gedragen. Na een uitgebreid onthaal met koffie en vlaai kregen we in de kerk een rondleiding van pastor John van Oss over het Montfortaans erfgoed.  Tenslotte mochten we in de voormalige pastorie een deel van zijn kerstgroepencollectie bewonderen.

De najaarsvergadering van 16 november 2013 in Egmond-Binnen  werd door 70 leden bezocht.  Na het huishoudelijke gedeelte werd onze eerste verenigings / stichtingstentoonstelling geopend door Piet en Corrie Wijnker. Dankzij de medewerking van de abdij en vele leden konden we op deze wijze in een sfeervolle omgeving de in bezit zijnde kerstgroepen exposeren.

De afdeling Noord Holland had eind december 32 leden. Het bestuur bestond uit Anne Franken (voorzitter), Jorie Ronde (secretaris) en Bert Hilhorst ( penningmeester). De afdeling heeft zich opgeheven per 31 december. De leden besloten om de Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst Nederland 1300,00 euro te schenken en een klein potje geld te behouden voor de bijeenkomsten voor de in Noord Holland wonende leden. De bankrekening is opgeheven.

 "De Kerstgroep" verscheen dit jaar weer tweemaal. Afgelopen jaar heeft ons verenigingsorgaan de status van tijdschrift gekregen, doordat het blad officieel is opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Het heeft nu zelfs een ISSN nummer 2215-1117 gekregen. We mogen dit zeker opvatten als een grote erkenning.

Ook werd dit jaar een start gemaakt met het vertonen van de vergaderstukken via een beamer tijdens de najaarsvergadering. De proef beviel zo goed dat besloten werd dit in het vervolg op de vergaderingen voor te zetten.

De samenwerking tussen de vereniging en de daaruit voortgekomen Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst Nederland is goed vorm gegeven. Het jaarverslag van de stichting is te lezen in "De Kerstgroep” van juni en op hun website.

Veel leden hebben in de kerstperiode weer prachtige tentoonstellingen gehouden, maar ook bezocht. Onze eerste verenigingstentoonstelling in Egmond-Binnen mocht maar liefst 4400 bezoekers verwelkomen.

Vijf leden van de vereniging deden weer mee aan de Kerststallenroute in Den Bosch.

Bij Truus Burgers en Nico Dijkstra in Beesd werd er in september weer een workshop georganiseerd waar 6 leden aan deelnamen. Ze bouwden een molen en een bedoeïenentent. Een aantal leden woonde, in april het 150 jarig bestaan van de Catalaanse verenigingen in Sitges Catalonië, Spanje bij. Ook bezocht een aantal leden de jaarlijkse bijeenkomst, in juni, van de “Landesgemeinschaft der Krippenfreunde` in Rheinland  und Westfalen in Schloss Eringerfield. Vier leden van de vereniging gingen in oktober naar de conventie van de Friends of the Creche in Cleveland OHIO, USA. Ook gingen er twee leden naar Florianopolis, Brazilië, voor het 40 jarig jubileum van de Kerstgroep op het 15 november plein.

Het is erg mooi om te ervaren dat onze vereniging in deze hectische wereld mensen samenbindt en kan laten genieten van al dat moois rond Kerst. Komend jaar zal onze vereniging haar 20 jarig bestaan vieren. Er is een commissie in het leven geroepen om één en ander te gaan organiseren met als thema `Zelf maken en zelf gemaakt`

 

Krimpen aan den IJssel, 8 maart 2014
De secretaris van de Vereniging
Jan van Hulst